HỆ THỐNG TIÊN VĂN

Cập nhật : 18-06-2019

Hệ Thống Tiên Văn

Qua ải tầng cao trong Anh Hùng Phổ có thể mở khóa được càng nhiều loại Tiên Văn và ô khảm Tiên Văn.

Có thể vào giao diện Tiên Văn, nhấn nút tổng quan Tiên Văn mở ra giao diện tổng quan để tra tìm điều kiện mở khóa loại Tiên Văn.

Khi mở ra Anh Hùng Phổ sẽ mở khóa Tiên Văn Tấn Công, Tiên Văn HP, Tiên Văn Chính Xác và Tiên Văn Né, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp nạn 1 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn EXP, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp nạn 2 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn Tăng ST và Tiên Văn Chịu ST, mở khóa Anh Hùng Phổ: kiếp thứ 3 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn Thủ Vệ, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp nạn 4 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn Phong Hồn, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp nạn 5 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn Lợi Mang, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp nạn 6 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn Hộ Hữu, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp nạn 7 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn Tấn Tiệp, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp nạn 8 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn Tiên Thuẫn và Tiên Văn Mệnh Nguyên, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp nạn 9 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn Thủ và Tiên Văn Ảnh Kích.

  • Ô khảm Tiên Văn sẽ mở khóa theo cách như trong hình, khi mở tính năng Tiên Văn mặc định mở khóa ô thứ 1; qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp nạn 1 - 4 sẽ mở khóa ô khảm thứ 2, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp nạn 1 - 8 sẽ mở khóa ô khảm thứ 3, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp nạn 2 - 4 sẽ mở khóa ô khảm thứ 4, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp nạn 2 - 8 sẽ mở khóa ô khám thứ 5, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp nạn 3 - 4 sẽ mở khóa ô khảm thứ 6, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp nạn 3 - 8 có thể mở khóa ô khảm thứ 7, qua ải Anh Hùng Phổ: kiếp nạn 4 - 4 sẽ mở khóa ô khảm 8

  • Tiên Văn và Tinh Hoa Tiên Văn còn dư có thể phân giải nhận Tiên Văn EXP, Tiên Văn EXP có thể dùng để tăng cấp Tiên Văn. Phẩm chất Tiên Văn càng cao, Tiên Văn EXP nhận được khi phân giải sẽ càng nhiều, Tinh Hoa Tiên Văn vẫn là như thế, Tinh Hoa Tiên Văn là đạo cụ chuyên phân giải Tiên Văn, không thể đeo để tăng thuộc tính. Tiên Văn EXP có được từ phân giải Tiên Văn chính là tổng điểm EXP tăng cấp Tiên Văn hiện tại.
  • Hợp thành Tiên Văn có thể đem 2 Tiên Văn thuộc tính đơn hợp thành 1 Tiên Văn thuộc tính đôi, cần tiêu hao Tiên Văn Tinh Phách, có thể nhận được Tiên Văn Tinh Phách trong Tiên Văn Tầm Bảo 10 lần, cũng có thể nhận được trong Rương Tiên Văn. Tiên Văn Ám Tập có thể được hợp thành từ Tiên Văn Tấn Công và Tiên Văn Tấn Tiệp, có thuộc tính đôi là tấn công và cường độ công; Tiên Văn Trường Sinh có thể được hợp thành từ Tiên Văn HP và Tiên Văn Mệnh Nguyên, có thuộc tính đôi là sinh mệnh và sinh mệnh cơ bản, Tiên Văn Luyện Ảnh có thể được hợp thành từ Tiên Văn EXP và Tiên Văn Ảnh Kích, có thuộc đôi là cộng thêm EXP và công cuối cùng; Tiên Văn Kiên Nhận có thể được hợp thành từ Tiên Văn Tiên Thuẫn và Tiên Văn Thủ, có thuộc tính đôi là thủ và thủ cuối cùng. 4 loại Tiên Văn có thuộc tính đôi ở trên có thể nhận được khi hợp thành, nhưng Tiên Văn thuộc tính đôi sát lục chỉ có thể nhận được trong Tiên Văn Tầm Bảo.
  • Trong Tiên Văn Tầm Bảo sẽ nhận được nhiều Tiên Văn hơn, nhưng chỉ có thể nhận được loại Tiên Văn mà bạn đã mở khóa trước đó. Khi mở ra Hiệp Khách Phổ sẽ mở khóa Tiên Văn Tấn Công, Tiên Văn HP, Tiên Văn Chính Xác và Tiên Văn Né, qua ải Hiệp Khách Phổ: kiếp nạn thứ 1 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn EXP, qua ải Hiệp Khách Phổ: kiếp nạn thứ 2 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn Tăng ST và Tiên Văn Chịu ST, qua ải Hiệp Khách Phổ: kiếp nạn thứ 3 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn Thủ Vệ, qua ải Hiệp Khách Phổ: kiếp nạn thứ 4 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn Phong Hồn, qua ải Hiệp Khách Phổ: kiếp nạn thứ 5 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn Lợi Mang, qua ải Hiệp Khách Phổ: kiếp nạn thứ 6 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn Hộ Hữu, qua ảnh Hiệp Khách Phổ: kiếp nạn thứ 7 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn Tấn Tiệp, qua ải Hiệp Khách Phổ: kiếp nạn thứ 8 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn Tiên Thuẫn và Tiên Văn Mệnh Nguyên, qua ải Hiệp Khách Phổ: kiếp nạn thứ 9 - 8 mở khóa thêm Tiên Văn Thủ và Tiên Văn Ảnh Kích.

Chúc các Tiên Hữu trải nghiệm game thật vui vẻ !!